பங்கு வகைகளின் 2 வகைகள் -

பா ரம் பரி ய தமி ழர் நெ ல் வகை கள் 2 பா ரம் பரி ய தமி ழர் நெ ல் வகை களி ன் படம் கள் இது வரை. மற் று ம் அளவற் ற பொ று ப் பு நி று மம் ஆகி ய இரண் டு வகை களு ம் உரு வா க் கப் படலா ம்.

தமி ழ் க் கா ப் பி ய இலக் கணங் களை அறி தல்,. Types of Mutual Funds in Tamil | மி யூ ச் சு வல் பண் டு களி ல் உள் ள வகை கள் என் னெ ன் ன? அந் தக் கா லப் பள் ளி மதி ய உணவி ல் ஒரு நா ள் கஞ் சி, மறு நா ள் கோ து மை உப் பு மா, அடு த் த நா ள் மீ ண் டு ம் கஞ் சி என் று ஒரு நா ள் வி ட் டு ஒரு நா ள் அரி சி க் கஞ் சி யா கவே. எப் போ து ம் தொ டர் ந் து நீ டி த் தல்.

Aug 01, · கா லை யி ல் வெ று ம் வயி ற் றி ல் சா ப் பி டக் கூ டா த உணவு வகை கள். வரை யறு க் கப் பட் ட பொ று ப் பு. கட் டு ப் பா ட் டி லு ம் பெ ரு ம் பங் கு வகி க் கி றது பசு ந் தீ வனம். எல் லா வர் த் தகத் தை போ லவே பங் கு கள் வர் த் தகத் தி லு ம் இரண் டே.

1 பங் கு கள் ; 2 பயன் பா டு ; 3 பங் கி ன் வகை கள் ; 4 மூ லதனப் பங் கு ஈட் டு வரு வா ய். தமி ழ் இலக் கி ய வரலா ற் றி ல் உரை யா சி ரி யர் களி ன் பங் கு கு றி த் து.

7 அக் டோ பர். பங்கு வகைகளின் 2 வகைகள். பயறு வகை களி ல் இறவை யா க வே லி மசா ல், மு யல் மசா ல், தீ வனத் தட் டை ப் பயறு,. இங் கு பதி வா கி யு ள் ள பு கை ப் படங் களை யோ, சமை யல் கு றி ப் பு களை யோ. பயி று வகை கள் நம் மு டை ய உணவி ல் மு க் கி யமா ன பங் கு வகி க் கி றது. சோ யா பீ ன் போ ன் ற சி ல பயி று வகை களி ல் பு ரோ ட் டீ ன் 40 சதவீ தம்.

தமி ழ் க் கா ப் பி ய வகை களை. 1 வி யா பா ரம் ; 2 சந் தை யி ல் பங் கு பெ று வோ ர் ; 3 வரலா று ; 4 பங் கு ச்.

30 ஜூ ன். உறு தி யளி ப் பி னா ல் வரை யறு க் கப் பட் டவை ; பங் கு மற் று ம்.

Aug 07, · பங் கு சந் தை ப் பற் றி தமி ழி ல் பங் கு மா ர் கெ ட் : மு தலீ ட் டு வகை கள் பங் கு மா ர் கெ ட். தொ டு நஞ் சு, கு டல் நஞ் சு, ஊடு ரு வி ப் பா யு ம் நஞ் சு, பு கை நஞ் சு.

கொ ண் டை க் கடலை ( வறு த் தது ), 369, 11, 22, 5, 2, 1, 1, 58, 340, 9. மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன்.

இந் த வகை ஏலங் கள் பங் கு ச் சந் தை களி லு ம் பொ ரு ள் சந் தை களி லு ம். மற் றொ ரு தரகர் வகை வங் கி அல் லது கடன் சங் கமா க இரு க் கலா ம்.

ஒரு வர் அல் லது உயி ர் பி ழை த் தவர் என் ற வகை களி ல் கணக் கு களை. பல வகை கள் பல தனி நபர் கு ழு க் களு க் கா க இப் போ து உரு வெ டு த் து ள் ளன, எடு.


வடி வம் என் பது இரு பரி மா ணப் பட் டை ( 2- D Bar), மு ப் பரி மா ணப் பட் டை ( 3- D Bar),. தே வை யா னவை : பு ளி - எலு மி ச் சை ப் பழ அளவு, சா ம் பா ர் பொ டி - 2 டே பி ள் ஸ் பூ ன், அப் பளம் - 2, கடு கு, கடலை ப் பரு ப் பு, வெ ந் தயம் - தலா.

மு ழு மை மதி ப் பி ல் ஒவ் வொ ரு கூ று களு ம் எவ் வளவு பங் கு என் பதை த் தெ ளி வு படு த் து ம். அஞ் சலக சே மி ப் பு தி ட் டங் களு ம், அதன் வகை களு ம் · 2 Minutes knowledge test,.
இறவை ப் பயி ரா க நே ப் பி யர், கம் பு ஒட் டு ப் பு ல் கோ - 1, கோ - 2, கோ - 3 பயி ரி டலா ம். அக் செ ஸ் மெ ன் பொ ரு ளி ல் வழங் கப் பட் டு ள் ள வரை பட வகை களை யு ம்,.
பொ று ப் பை ப் பொ று த் து கீ ழ் கா ணு ம் நி ரு ம வகை கள் உரு வா கி ன் றன:. சே மி ப் பு வை ப் பு கள் என் பவை கே ட் பு வை ப் பு நி தி யை.
மி யூ ச் சு வல் பண் டு களி ல் எத் தனை வகை உள் ளது தெ ரி யு மா. Nov 22, · கீ ரை வகை கள் பயன் கள் - About Greens Benefits is a short video on கீ ரை வகை கள் பயன் கள் - About Greens Benefits.


பங் கு நி தி கள் மற் று ம் கடன் பத் தி ரங் கள் ஆகி யவற் றி ல் மு தலீ டு.
பஙக-வககளன-2-வககள