வைஸ்யா ஃபாரெக்ஸ் கார்டு பதிவு -


4 செ ப் டம் பர். It was set up in 1916 by M.

Venkatarama Chettiar and Athi Krishna Chettiar. நா ங் கு நே ரி.


8 ஏப் ரல். சே ஷா த் ரி இன் று பொ று ப் பே ற் றா ர்.


It is one of the largest old. வைஸ்யா ஃபாரெக்ஸ் கார்டு பதிவு.

செ ய் ததா கக் கரூ ர் வை ஸ் யா வங் கி மே லா ளர் உட் பட 4 பே ர் மீ து கா வல் து றை யி னர் வழக் கு ப் பதி வு செ ய் து ள் ளனர். பதி வு மற் று ம் மத் தி ய அலு வலகத் தி ல் நடை பெ று ம் என இதன்.
Karur Vysya Bank ( Tamil) கரு ர் வை ஸ் யா வங் கி is a private- sector Indian bank, headquartered in Karur in Tamil Nadu. வங் கி கணக் கு இரு ப் பு த் தொ கை கை ப் பே சி யி ல் தெ ரி ந் து கொ ள் ளு ம் மு றை யை இங் கே பதி வு செ ய் யப் பட் டு ள் ளது.

கரூ ர் வை ஸ் யா வங் கி யி ன் நி ர் வா க இயக் கு நர் Seshadri assumed charge as the Managing Director of Karur Vysya Bank today. பதி வா ளர் மற் று ம் பங் கு மா ற் று மு கவர், ( அலகு கரு ர் வை ஸ் யா வங் கி ).

4 ஆகஸ் ட்.

வஸய-ஃபரகஸ-கரட-பதவ