அந்நிய செலாவணி தங்கம் விலை விலை -

தங் கம் வி லை தொ டர் ந் து உயர் வு சவரன் 24, 000ஐ தா ண் டி யது : ஒரு. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

பரந் த வர் த் தக வலை களி ன் வரு கை யு டன் தங் கம் மற் று ம் வெ ள் ளி இடை யி லா ன வி லை நி ர் ணயி ப் பு த் தகு தி யு டன், அந் நி ய நா ணயங் களு க் கு. அந் நி ய செ லா வணி.

22 செ ப் டம் பர். தற் போ தை ய நி லை யி ல் ஒரு டன் தங் கத் தி ன் வி லை 260 கோ டி என் றா ல் கை யி ரு ப் பு தங் கத் தை வெ ளி யி ல்.
9 மா ர் ச். கடந் த 2 வா ரங் களி ல் தங் கம் வி லை 1% கு றை ந் து ள் ளது.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி. செ ன் னை இன் றை ய தங் கம் வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ). மதி ப் பு மி க் க அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு வளங் களி ன் வழி யே பெ ரு ம் பா லு ம். மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

அந்நிய செலாவணி தங்கம் விலை விலை. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது.

18 ஜூ லை. இந் தி யவி ன் மு க் கி ய நகரங் களி ல் இன் றை ய தங் கம் வி லை.
அநநய-சலவண-தஙகம-வல-வல