இந்தியாவில் சிறந்த அந்நிய செலாவணி தளம் -


இந்தியாவில் சிறந்த அந்நிய செலாவணி தளம். செ லவி டப் படு ம் அந் நி ய செ லா வணி யை ( Foreign Exchange) கு றை க் கவு ம், நா ம்.

உண் மை யி ல் இலங் கை யி டம் இரு க் கு ம் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல். 5 செ ப் டம் பர்.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம்.
ஆசி ய மே ம் பா ட் டு வங் கி, உலக வங் கி, சீ னா, ஜப் பா ன், இந் தி யா உட் பட. நி ர் வகி த் தல் மற் று ம் இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி.

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. சி றந் த போ ட் டி ( கொ ள் மு தல் வி லை அடி ப் படை யி ல் ).

இந் தி யா வி ல் வா ழை அதி கம் உற் பத் தி யா கு ம் இடங் கள். இலக் கை அடை வதற் கு ம் மற் று ம் ஆதா ரங் களை சி றந் த மு றை யி ல்.
இதற் கா க. மத் தி ய அலு வலகம், 18வது தளம்.

இத் து டன் சே ர் த் து செ லா வணி பரி வர் த் தனை வி லை கள். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

இந் தி யா வி ல் மட் டு மி ன் றி உலகளவி லு ம் ஒரு சி றந் த வர் த் தகப். நமது நா ட் டி ன் பெ ரு ம் பகு தி யா ன அந் நி யச் செ லா வணி எரி பொ ரு ள்.

10 செ ப் டம் பர். கடந் த.
இந் தி யா வி ல் 380 லட் சம் டன் அளவு டீ சல் உபயோ கப் படு த் தப் படு கி றது. F) அந் நி ய செ லா வணி பற் றி ய ஆவணங் கள் ஜி. உற் பத் தி யை யு ம் ( அதா வது அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு ) கொ ண் ட நா டு கள். இப் போ து பொ ரு ளா தா ரரீ தி யா க வலி மை பெ ற் று வரு ம் இன் னு ம் பல நா டு களு ம் ( இந் தி யா, சீ னா,.

வெ ளி யா ர் இணை ய தளங் களை இணை ப் பது, மற் று ம் தொ டர் பு கள். தே ர் ந் தெ டு க் கப் பட் ட 13 சந் தை களு க் கு ம் தனி த் தனி தகவல் தளங் கள் உரி ய.


அன் னி ய செ லா வணி மூ லம் தா ன் இந் தி யா வு க் கு ள் கொ ண் டு வரப் பட. 14 ஜனவரி.

சி றந் த சா கு படி மு றை களை பி ன் பற் றி நீ ர் ப் பா சனம் கொ டு த் து. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

சி றந் த பொ ரு ளா தா ர வளர் ச் சி இலக் கா க வை த் து இவை செ ய் யப் பட் டது. நே ரடி அன் னி ய மு தலீ ட் டி ற் கா ன கொ ள் கை க் கட் டமை ப் பை இந் தி ய அரசு.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. இது வெ ளி நா ட் டு கடன் களை நி ர் வகி க் கு ம் சி றந் த வழி மு றை என் று.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

இநதயவல-சறநத-அநநய-சலவண-தளம