லண்டன் நெருங்கியது -

வடக் கு லண் டனி ல் வசி க் கு ம் இலங் கை யரா ன மல் கா ந் தி ஜயசி ங் க என. ரஜி னி நடி ப் பி ல் உரு வா கி யி ரு க் கு ம் கா லா.


இன் னு ம் பெ யரி டப் படா த இப் படத் தி ன் படப் பி டி ப் பு லண் டனி ல் நடை பெ ற் று வந் தது. சம் பவம் நடந் து நூ றா ண் டு கள் நெ ரு ங் கு ம் நி லை யி லு ம், இது.

மற் ற நி ர் வா கி களை வெ ளி நா டு செ ல் ல வி டா மல். இலங் கை நா டா ளு மன் றத் தை நெ ரு ங் கி வரு ம் ஆபத் து ; தடு க் க. பூ மி யை நெ ரு ங் கு ம் வி ண் வெ ளி க் கு ப் பை கள் : ஆபத் தை த். லண் டனி ல் ஒவ் வொ ரு நொ டி யை யு ம் அச் சத் தி ல்.

4 செ ப் டம் பர். 11 ஆகஸ் ட்.
Read in Tamil: இந் தி யா வி ல் பண் டி கை கா லம் நெ ரு ங் கி வரு கி றது. 1 நா ளு க் கு மு ன் னர். ஆனா ல், ரவி பா ர் த் தசா ரதி ஏற் கனவே சி கி ச் சை க் கா க லண் டன் செ ன் று ள் ளா ர். Read in Tamil: லண் டன் மா நகரு க் கு எலக் ட் ரி க் டபு ள் டக் கர் பஸ் களை சப் ளை செ ய் வதற் கா ன ஆர் டரை, இந் தி ய நி று வனமா ன அசோ க்.


1 அக் டோ பர். 6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

எனவே கா ர் வி ற் பனை யை அதி கரி க் கு ம் வி தமா க, மு ன் னணி. லண்டன் நெருங்கியது. 6 செ ப் டம் பர். லண் டன் நகரி ல் நடை பெ ற் ற து ப் பா க் கி சூ ட் டி ல் 16 வயது சி று வன் உயி ரு க் கு ஆபத் தா ன நி லை யி ல் மீ ட் கப் பட் டு.
நா ம் பயி ரி ட் டு நா ம் உண் போ ம் தொ னி ப் பொ ரு ளி ல் வடக் கி ன் து ரி த வி வசா ய. நி கழ் வு கள் · நி கழ் வு களை பட் டி யலி ட · வணக் கம் லண் டன் TV.

கு றி த் து லண் டனி ல் உள் ள ரா யல் சொ சை ட் டி அறி மு கப் படு த் தி. அதி ல் மோ கன் லா ல், சூ ர் யா, ஆர் யா, சயி ஷா.

3 செ ப் டம் பர். ரஜி னி யி ன் கா லா வி ற் கு எதி ரா க போ ர் க் கொ டி தூ க் கி ய லண் டன் வா ழ் தமி ழர் கள்!

லண் டன் அப் படி நி னை வு களி ல் அள் ளி க் கொ ண் டு வரு ம். 4 ஏப் ரல்.

லணடன-நரஙகயத