இருதரப்பு வர்த்தக அமைப்பு -

பு து டி ல் லி : ‘ ‘ ரூ பா ய் மதி ப் ­ பி ன் சரி வை வி ட, நா ட் ­ டி ன் வர் த் ­ த­ கப் பற் ­ றா க் ­ கு றை அதி ­ க­ ரி த் ­ தி ­ ரு ப் ­ பது தா ன் கவலை அளி க் ­ கி றது, ’ ’ என, ‘ நி டி ஆயோ க். அனை த் து நா டு களு க் கு ம் சம வா ய் ப் பை அளி க் கவல் ல பு தி ய.
Print Version| Feedback WTO buries Doha Round: Another rupture in the post- war order உலக வர் த் தக அமை ப் பு தோ ஹா சு ற் று. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

Aug 26, · உலக வணி க அமை ப் பு டன் இணை வதற் கு வி ரு ப் பம் கொ ண் ட நா டு கள். உலக வர் த் தக அமை ப் பு.

உலக வர் த் தக மை ய இரட் டை கோ பு ரங் கள் வி மா னங் கள் மோ தி. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

மு தலா ளி த் து வ பொ ரு ளா தா ர அமை ப் பு ஏற் படு த் தி ய நி தி நெ ரு க் கடி. இருதரப்பு வர்த்தக அமைப்பு.

இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக.

இரதரபப-வரததக-அமபப