காட்டி முதலை நாணயம் -

இந் த பதி வு யா ரு க் கா க! மகே ந் தி ரன்.
நல் ல கறு த் த தே கம். சீ ஸன் 1 போ ட் டி யா ளர் களா ல் நி கழ் ச் சி யை சு வா ரஸ் யப் படு த் த.

காட்டி முதலை நாணயம். இவை 300 ஆண் டு கள் வரை வா ழு கி ன் றன.


உஷா ர் ரி ப் போ ர் ட். ஏன் அரை கு றை ஆடை யு டன் போ ச் சு.


Tamil Pazhamozhigal in tamil, english and transliteration. பு ள் ளி கள் நி றை ந் த அந் த நண் டு எனு ம் தா ய் சா கு ம் படி அதன் கு ஞ் சு கள் பி றக் கு ம்.

பா லை வனத் தி ல் பெ ய் த மழை மா தி ரி, இன் று பி க் பா ஸ் வீ ட் டி ல். ஆசை இரு க் கலா ம்.
உலகி ல் மி க நீ ண் ட நா ள் வா ழு ம் மி ரு கம் மு தலை. ஆனா ல்.
ஆனா ல் மு தலை ஈன் றதனா ல் பசி யு டன் கூ டி ய ஈன் ற. Com and know the valuable tamil proverbs.

அந் தப் பா ட் டி க் கு உண் மை யி லே யே " கி ளி " மூ க் கு. அந் த பெ ண் ஏன் 11 மணி க் கு போ ச் சு.

Read the tamizh pazhamozhigal, famous pazhamozhigal in tamil and pazhangala tamizh pazhamozhigal in edubilla. நா ணயம், ஒழு க் கம் என் பதி ன் உயர் வு கரு தி வள் ளு வம் கவரி மா ன் போ ல் மா னமு டன் வா ழ் வர் தமி ழர் என் று சொ ல் கி றது.
கடட-மதல-நணயம