அந்நிய செலாவணி ஹாலால் இஸ்லாம் இஸ்லாம் -


இஸ் லா ம் என் ற சொ ல் லி ன் மூ லம் சலா ம் ஆகு ம். மு ஸ் லி ம் என் றா ல் யா ர் என் பது கு றி த் து நம் மு டை ய மனது க் கு ள் ஒரு வரை வி லக் கணத் தை ப் பதி த் து வை த் தி ரு க் கி ன் றோ ம்.

அயோ த் தி மே ல் மு றை யீ ட் டை அரசமை ப் பு சட் ட பெ ஞ் ச் வி சா ரி க் கு மா : உச் சநீ தி மன் றம் தீ ர் ப் பு. அந்நிய செலாவணி ஹாலால் இஸ்லாம் இஸ்லாம்.

இஸ் லா மி ய வரலா று என் பது உலக மு ஸ் லி ம் களி ன் வரலா ற் றை க் கு றி க் கு ம். Read the rest of this. இஸ் லா மி ய வரலா ற் றி ன் பல் வே று கா லகட் டங் களை ப் பற் றி ய. நீ தி மன் றத் தி ல் மு ன் வை க் கப் பட் ட.

தகி ய் யா ( இஸ் லா த் தி ன் நலனு க் கா க அந் நி ய மக் களை ப் பொ ய் யு ரை த் து. இலங் கை யி ல் உள் ள நமது சகோ தரர் களு க் கு இஸ் லா ம் தொ டர் பா க.

இது ஸ் - ல் - ம் என் ற மூ ன் று அரபி வே ரெ ழு த் து களி லி ரு ந் து உரு வா ன ஒரு வி னை ப் பெ யர்.

அநநய-சலவண-ஹலல-இஸலம-இஸலம