பேனல்கள் ஆன்லைனில் விற்பனையாகும் -


மற் று ம் 4 கே பே னல், எச் டி ஆர் 10 வசதி களு டன் வடி வமை ககப் பட் டு ளளது. மே லு ம் 178 கோ ணத் தி ல் பா ர் வை கோ ணம், ஏ+ கி ரே டு பே னல்,.
14 பி ப் ரவரி. ல் லா ஞ் ச் செ ய் யப் பட் ட இரு சக் கர வா கனங் களி ல் இந் தி யா வி ல் அதி க அளவி ல் வி ற் பனை யா கி மு தலி டம் பி டி த் தது ஹோ ண் டா. மோ ட் டோ இ5 ப் ளஸ் ஒரு அமே சா ன் பி ரத் தி யே க ஆன் லை ன் வெ ளி யீ டு என் றா லு ம் ஆஃப் லை னி ல் மோ ட் டோ ஹப் ஸ் டோ ர் ஸ். இந் தி யா வி ல் வி ற் பனை யா கு ம் வி லை க் கு றை ந் த 32- இன் ச் ஸ் மா ர் ட். 27 டி சம் பர். பேனல்கள் ஆன்லைனில் விற்பனையாகும்.
' ' இந் தி யா வி ல் ஆன் லை ன் மூ லம் நடை பெ று ம் மொ பை ல் போ ன் வி ற் பனை யி ல். கடை களி ல் அதி கம் வி ற் பனை யா கு ம் மொ பை ல் போ ன் களி லு ம், இரண் டா வது. 10 ஜூ லை.
பனலகள-ஆனலனல-வறபனயகம