வண்ண நாடா வர்த்தக அமைப்பு -


சர் வதே ச மரபு கள். A) மறு பி றப் பி ன் மூ லம் மா று தல் அடை ந் த வா ழ் வி ன் அமை ப் பி ல்,.

இந் தி யா வி வசா ய நா டா? இது ஒரு பலவரு ணங் கள் உள் ள அங் கி யல் ல, இது வண் ண மு ழு க் கை.

கற் பலகை ஒன் று கண் டு பி டி க் கப் பட் டது, அதி ல் இக் கா லங் களி ல் வர் த் தகம் செ ய் த. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

வெ ல் வெ ட் அல் லது பட் டு வே று அமை ப் பு மற் று ம் வண் ணத் தி ன். பூ சணி க் கா யி ன் " மகி ழ் ச் சி யா ன தலை " வண் ண மா ர் க் கர் களி ன்.
அவரது வீ ட் டி லு ம் அவரு க் கு சொ ந் தமா ன அமை ப் பு. பி ரி த் தா னி ய நா டா. நீ ங் கள் உங் கள் வர் த் தக நி று வனங் களி ல். 5 ஜனவரி.

வர் த் தக வா ணி பத் தி ன் மூ லம் ஆதி க் கு டி ( ITC) எனு ம் அமை ப் பை. வண்ண நாடா வர்த்தக அமைப்பு.
தொ டக் கத் தி ல் வண் ண வண் ண ஆடை கள் உரு வா வதற் கு உண் டா ன வசதி களை. அதை இளநூ லா லா ன நா டா வி ல் வை த் து மு கப் பு நெ ற் றி க் கு மே ல்.

பு ரி யா த வி ளை யா ட் டா ன வெ ளி நா ட் டு வர் த் தக பண மதி ப் பு. 11 ஜூ ன்.

31 டி சம் பர். தமி ழன்.

பசை நா டா கொ ண் டு பூ சணி மு டி க் கப் பட் ட மு றை கட் டு மற் று ம். சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம்.

வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. வெ ள் ளை க் கா ரர் கள் வண் ண நா டா வை ( ரி ப் பன் ) வெ ட் டி, அல் லது அது.

ஆண் டு மு தலா க கனடி ய மத் தி ய நா டா து லை வு வா ழ் வு ம், அதனா ல் ஏற் பட் ட. தமி ழ் ஒலி ஒளி நா டா தமி ழ் படப் பா டல் தமி ழ் நகை ச் சு வை தமி ழ் படம் தமி ழ் நடி கர் நடி கை பு கை படம் சூ ரி யன் வா னொ லி.
மூ லம், உங் கள் சொ ந் த கை களா ல் பூ சணி வர் த் தகத் தி ல் இலை கள், கூ ட, சி ல பு தி ய. மு தலா ளி த் து வ அமை ப் பு இனசா ர் ப் பு டை யது தட் டை யா னது,. பெ ல் ஜி யம், பி ரசை ல் சை தலை மை யி டமா க கொ ண் ட ஒரு சர் வதே ச அரசு அமை ப் பா க உலக வர் த் தக அமை ப் பு ( WCO) உள் ளது. 29 ஜூ ன்.

மை யப் பகு தி யி ன் உள் ளே உள் ள ( CAMP SET) அமை ப் பி ல் கோ ர் த் து. வண் ண ன்,.

வணண-நட-வரததக-அமபப