லண்டன் உச்சிமாநாடு 2018 -


லண்டன் உச்சிமாநாடு 2018. 25 செ ப் டம் பர்.

19 ஏப் ரல். ஒப் பு தலு டன் நி யூ ஃபவு ண் ட் லே ண் ட் அரசா ங் கத் தை களை த் து தா னா க லண் டன் நே ரடி கட் டு ப் பா ட் டி ற் கு தி ரு ம் பி யது.

06 அக் டோ பர் 12: 03: 36. அவரது நி யமனம் உறு தி யா னா ல் அமெ ரி க் கா வி ன்.

Oct 08, செ ய் தி கள் · வி ஜயகலா மகே ஸ் வரன் கை தா கி. அணு சக் தி பி ரி வு தலை வர் பதவி க் கு இந் தி யப் பெ ண்.

Tuesday, April 17, : 00. ம் ஆண் டு அமை தி க் ‍ கா ன நோ பல் பரி சு அறி வி ப் பு - கா ங் கோ. மு ல் லை த் தீ வி ல் நி லக் கடலை அறு வடை வலயம். ஜி 7 உச் சி மா நா டு தோ ல் வி யடை ந் தது · “ போ லி.
லண் டனி ல் பெ ரு நி று வன பா ரி ய படு கொ லை. டெ ஸ் டி நே ஷன் உத் ரா கண் ட் மு தலீ ட் டா ளர் கள் உச் சி மா நா ட் டி ல் பி ரதமர் உரை.

இந் த வா ரம் லண் டனி ல் நடை பெ றவு ள் ள கா மன் வெ ல் த் உச் சி மா நா ட் டி ல் பி ரதமர் மோ தி பங் கே ற் க பி ரத் யே க அழை ப் பு ரா ணி யி டம். பி ரி வு : செ ய் தி கள்.

அங் கு நெ ல் சன் மண் டே லா அமை தி உச் சி மா நா ட் டி ல் பே சி ய அவர், இந் தி யா வு க் கு ம், தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா வு க் கு ம் நெ ரு ங் கி ய. லண் டனி ல் படி ப் பு செ லவு க் கா க கன் னி த் தன் மை யை 1 மி ல் லி யன் பவு ண் டு க் கு வி ற் பனை செ ய் த.

லங் கா சம சமா ஜக் கட் சி. லண் டனி ல் " உடல் உலகங் கள் லண் டன் " என் ற பெ யரி ல் உடல் பா கங் களி ன்.

தே சி ய வி ளை யா ட் டு தி னம் செ ப் டம் பர் 25, க் கு ஒத் தி வை க் கப் பட் டது : TNPSC. லண் டன் உலகளா வி ய ஊனமு ற் ற உச் சி மா நா டு இல்.
26 ஜூ லை. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, will visit Sampla, Rohtak on October 9,.

லணடன-உசசமநட-2018