அந்நிய செலாவணி eur ஆன்லைன் ஆன்லைன் விளக்கப்படம் -

அந்நிய செலாவணி eur ஆன்லைன் ஆன்லைன் விளக்கப்படம். Interested in trading Euro Dollar pair ( aka " Fiber" )? அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. Join AvaTrade now!

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 4 டி சம் பர்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். Get EUR/ USD ( EUR= : Exchange) real- time stock quotes, news and financial information from CNBC.

10 செ ப் டம் பர். Real time EUR/ USD quotes.

Check out what EURUSD is trading at now. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

அநநய-சலவண-EUR-ஆனலன-ஆனலன-வளககபபடம