யார் விருப்பங்களை வர்த்தக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது -

சா லை ச் சந் தி ப் பி ல் கு றி யீ டா க பச் சை வி ளக் கு எரி ந் தா ல் என் ன. “ I literally wake up and my phone is still in my hand. யார் விருப்பங்களை வர்த்தக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. Aaron Krause surprises the world with his new innovation.

வெ ப் பவெ ளி யீ ட் டு வி ளக் கு கண் டு பி டி க் கப் பட் டது யா ர் என் ற. Read online important daily TNPSC Tamil Current Affairs February & PDF in TNPSC Current Affairs February Course.
Get monthly compilation of TNPSC Tamil Current Affairs February as PDF in Compilation Page. Aaron Krause is the founder, and CEO of Scrub Daddy does not stop working until he falls asleep.

பூ மி க் கு ள் பு தை ந் தி ரு ந் த அதி சயம் கண் டு பி டி க் கப் பட் டது. After a long day in the office, he’ ll continue to answer emails from his phone while lying in bed.


இந் த போ தை ப் பொ ரு ள் கடத் தலா னது வர் த் தக அமை ச் சி ன் கீ ழு ள் ள சதொ ச. WARNING AGAINST RISK: Investing on Forex market, in CFD contracts and binary options is very risky and entails a risk of losing money due to a financial leverage.
அண் மை யி ல் கண் டி யி ல் இடம் பெ ற் ற கலவரங் களு க் கு பி ரதா ன கா ரணமா க. “ I wish I could tell you that I shut off, ” Krause says.

யர-வரபபஙகள-வரததக-கணடபடககபபடடத