பைனரி விருப்பம் ரோபோ மோசடி அல்லது உண்மையான -

பைனரி விருப்பம் ரோபோ மோசடி அல்லது உண்மையான. A அந் நி ய செ லா வணி.

வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. Moved Temporarily The document has moved here.
பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. அந் நி ய செ லா வணி பெ ண் ரோ போ இலவச பதி வி றக் க.

சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள். சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.


நி ச் சயமா க tn உண் மை யா ன bnr அந் நி ய செ லா வணி. சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக.
உண் மை யா ன நே ரம் அந் நி ய செ லா வணி சமி க் ஞை கள் இலவசமா க. ஒரு சி கி ச் சை அல் லது உறவு ஆலோ சகர் பா ர் க் க: உங் கள் து ரோ கம் மனை வி பற் றி ய உண் மை யை தி றந் த வெ ளி யே மற் று ம் ஒரு மு றை நீ ங் கள் இரு வரு ம்.

பை னரி வி ரு ப் பம் கண் ணா டி வர் த் தகம். பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?

பனர-வரபபம-ரப-மசட-அலலத-உணமயன