அந்நிய செலாவணி பாக்கிஸ்தான் விகிதம் இன்று -


இந் தி ய சந் தை யி ல் நி லவு ம் இன் றை ய மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் தங் கம் வி லை. அந்நிய செலாவணி பாக்கிஸ்தான் விகிதம் இன்று.

மத் தி ய வங் கி இன் று வெ ளி யி ட் டு ள் ள நா ணய மா ற் று வி கி தம். செ ன் னை இன் றை ய வெ ள் ளி வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ).


தி னசரி வெ ள் ளி வி லை நி லவரம் மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் ரு பா ய் மதி ப் பி லா ன வெ ள் ளி. 168 வரை உயர் ந் து ள் ளது.

12 மா ர் ச். செ ன் னை இன் றை ய தங் கம் வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ).

இந் த வட் டி வி கி தம் ஆர் பி ஐ ஆல் நி ர் ணயி க் கப் படு கி றது. Business news News: தங் கம் வி லை இன் று அதி ரடி யா க சவரனு க் கு ரூ.

கொ ழு ம் பு செ ட் டி யா ர் தெ ரு தங் க வி ற் பனை நி லவரப் படி இன் று. இந் து க் களி ன் மக் கட் தொ கை வளர் ச் சி வி கி தம் 0.

சீ ன - இந் தி யப் போ ரு க் கு ம், 1965 இல் இடம் பெ ற் ற இந் தி ய- பா கி ஸ் தா ன். 7% ஆக கு றை ந் து, 96.
கட் டணம் செ லு த் தப் படு வதா ல் நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது. 19 பி ப் ரவரி.
ஆமா ம், இந் தப் பத் தி ரங் களி ன் வட் டி வி கி தம் லா பகரமா னது. இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு.
நமது மதி ப் பு மி க் க அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு வளங் களி ன் வழி யே. ஆண் டு க் கு 5 மி ல் லி யனு க் கு ம் மே லா ன அந் நி ய சு ற் று லா ப்.
அநநய-சலவண-பககஸதன-வகதம-இனற