அந்நிய செலாவணி சில்லரை டாலர் -


15 ஜனவரி. அன் னி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை அமை ப் பு அனு மதி த் தபடி தங் கள்.

4 டி சம் பர். சி ல் லரை வி லை யி ல் ஒரு இளநீ ர், 30 ரூ பா யா க உள் ளது.

23 பி ப் ரவரி. சி ல் லரை வி யா பா ரி கள், தீ பா வளி பலகா ரங் கள் செ ய் து வி ற் பனை.

அந் நி ய நா ட் டவரா ல் ஆரம் பி க் கப் படு ம் வங் கி க் கணக் கு கள். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


கச் சா எண் ணெ ய் வி லை, 81 டா லரை எட் டி யு ள் ளது. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு வி லை யு ம் ( இதனை Bid என் பர் ) அதே போ ல் வி ற் கு ம் போ து ஒரு. ஒற் றை பி ரா ண் ட் சி ல் லரை வர் த் தகங் களி ல் 100% அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு : மத் தி ய.

6 ஏப் ரல். மொ த் தத் தொ கை யா கப் பணப் பட் டு வா டா 2 மி ல் லி யன் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு.
அந்நிய செலாவணி சில்லரை டாலர். கி ளை அலு வலகங் கள் எந் த வகை யி லு ம் சி ல் லரை வணி கத் தி ல் ஈடு படு வது ம். 31 ஜனவரி. 2 அக் டோ பர்.

10 செ ப் டம் பர். அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 41, 112 கோ டி டா லர்.


கோ டி க் கணக் கா ன மக் களு க் கு வே லை வா ய் ப் பை அளி த் து வரு ம் சி ல் லரை வணி கம் ஒழி ந் து போ ய் வி டு ம் அபா யமு ம் இரு க் கி றது. மொ த் த வி யா பா ரி கள், சி ல் லரை வி ற் பனை யா ளர் கள் ஆகி யோ ர்.
கடந் த வா ரத் தி ன் படி.
அநநய-சலவண-சலலர-டலர