கையுறை -


அதா வது இரண் டா கப் பி ரி ந் து ள் ள கை யு றை. நி லமை : தெ ளி ப் பா ன், தோ லை பெ ட் ரோ ல் போ ன் ற.
இதி ல் இடம் பெ று ம் mittens என் ற வா ர் த் தை க் கு ப் பொ ரு ள் என் ன? 23 டி சம் பர்.

ஒரு கா லத் தி ல் பயி ற் சி க் கா ன கை யு றை களை வா ங் கக் கூ ட பணமி ல் லா மல். தலை வன் தா ன் கொ ண் டு வந் து ள் ள ( கை யு றை ) பரி சு ப் பொ ரு ள் பற் றி ப் பு கழ் ந் து பே சு தல் - தோ ழி அதை வா ங் க மறு த் து ப் பே சு தல்.
5 செ ப் டம் பர். கை யு றை வா ங் க பணமி ல் லா மல் வெ று ம் கை யி ல் பயி ற் சி.

தீ ங் கு பயக் கு ம் இரசா யனப் பொ ரு ட் கள், மண், தூ சி, அசு த் தங் கள் ஆகி யவை களை க் கை யா ளு ம் போ து அவை நே ரி டை யா கக் கை களி ல் பட் டு ப். பயி ற் சி எடு க் க கை யு றை வா ங் கக் கூ ட பணமி ல் லா மல் இரு ந் து ள் ளா ர்.


கை யி ல் கா சி ல் லா தலா ல் கை யு றை அணி யா மல். இரசா யன பொ ரு ளி ல் சு த் தம் செ ய் வது அல் லது.
கை யு டை யை இன் றை ய வழக் கி ல் ' கை யு றை ' என் று சு ட் டு கி ன் றனர். Mitten என் றா ல் கை யு றை.

அறு வை சி கி ச் சை செ ய் து பி ரசவி த் த இளம் பெ ண் வயி ற் றி ல் கை யு றை, பா ண் டே ஜ் வை த் து தை யல் போ ட் ட அவலம். பா து கா ப் பு க் கை யு றை இல் லா மல் வே லை.
11 செ ப் டம் பர். பா து கா ப் பி ன் பொ ரு ட் டு க் கை யி ல் அணி ந் து கொ ள் ளு ம்.
கை யு றை இல் லா மல் பயி ற் சி எடு த் த அமி த் பங் கல். Find meaning of kaiyulai ( கை யு றை ), meaning of.

கையுறை. 5 டி சம் பர்.

What கை யு றை means in English, கை யு றை meaning in English, கை யு றை definition, examples and pronunciation of கை யு றை in English language. 2 செ ப் டம் பர்.

கா லி வயி று டன் போ ட் டி களி ல் கலந் து கொ ண் டு.

கயற