அபாயத்தில் அந்நியச் செலாவணி மதிப்பு -

நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல் மு தல் மு றை யா க 40, 000 கோ டி ( இந் தி ய மதி ப் பி ல் சு மா ர் ரூ. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து சரி வடை ந் து வரு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பை நி லை நி று த் த இந் தி ய அரசா ங் கமு ம், இந் தி ய மத் தி ய வங் கி யு ம் பல் வே று நடவடி க் கை களை எடு த் து வரு கி ன் றன.

கடந் த மூ ன் று மா தங் களி ல் 20 பி ல் லி யன் டா லர் அதா வது, இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி ல் சு மா ர் 1, 37, 000 கோ டி அளவி ற் கு நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கு றை ந் து ள் ளது. ரூ பா ய் மதி ப் பு வரலா ற் றி ல் இது வரை இல் லா த வகை யி ல் 72.

50 லட் சம் கோ டி ) டா லரு க் கு ம் கீ ழ் கு றை ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், இன் று கா லை வர் த் தகத் தி ன் போ து. அபாயத்தில் அந்நியச் செலாவணி மதிப்பு. அந் நி யச் செ லா வணி வரலா ற் றி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு இந் த அளவு க் கு வீ ழ் ச் சி கண் டது இது வே மு தல் மு றை. மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. 32 ஆகச் சரி ந் தது.

ஏற் கனவே அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு தொ டர் ந் து சரி வதா ல் வெ ளி நா ட் டு வா ழ் இந் தி யர் கள் தங் கள் கு டு ம் பத் தி ற் கு பணம் அனு ப் பு வது அதி கரி த் து ள் ளதா க கூ றப் படு கி றது. India’ s reserves position was comfortable and authorities could take measures such as tapping overseas Indians.

அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 47 கோ டி டா லர் கு றை ந் து ள் ளது.

அபயததல-அநநயச-சலவண-மதபப