9 அந்நியச் செலாவணி சதுரம் -

அந் நி யச் செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க ( அம் மா ) அணி து ணை ப் பொ து ச் செ யலா ளர் டி டி வி தி னகரன், எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் ஆஜரா னா ர். 9 மி ல் லி யன் ட் ரா ய் அவு ன் ஸ் தங் கத் தை கடந் த 9 ஆண் டு களா க ரி சர் வ் வங் கி நி லை யா ன சொ த் தா க பரா மரி த் து வந் தது ஆனா ல், டி சம் பரி ல் தங் க.
9 அந்நியச் செலாவணி சதுரம். கடந் த மூ ன் று மா தங் களி ல் 20 பி ல் லி யன் டா லர் அதா வது, இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி ல் சு மா ர் 1, 37, 000 கோ டி அளவி ற் கு நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கு றை ந் து ள் ளது.

வி மர் சனம் நன் மை பெ னி பி ட் ஈ. [ செ ப் டம் பர் 29, ] அந் நி ய செ லா வணி கா ம் ப் EA வி மர் சனம் அந் நி ய செ லா வணி.

தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு. நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ன் ற ஆகஸ் ட் 31- ஆம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 119 கோ டி டா லர் சரி வை க் கண் டு ள் ளது.

பல் வே று வா ணி க அமை ப் பு கள் மற் று ம் அனு மதி க் கப் பட் ட வா ணி கர் கள் இவர் களை அங் கத் தி னர் களா க கொ ண் ட “ அந் நி யச் செ லா வணி கட் டு ப் பா ட் டு, நி ரந் தர ஆலோ சனை கு ழு ” என் ற. செ ப் டம் பர் 29, ] FxProud EA வி மர் சனம் FxProud EA [ செ ப் டம் பர் 29, ] ஈ.
அந் நி யச் செ லா வணி அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன.

9-அநநயச-சலவண-சதரம