அந்நிய செலாவணி நாணய பரிமாற்ற அட்டவணை இந்திய -

10 செ ப் டம் பர். அது மட் டு மல் ல, நா ணயத் தி ன் மதி ப் பு சரி வடை யு ம் போ து,.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. அந்நிய செலாவணி நாணய பரிமாற்ற அட்டவணை இந்திய.

7 அக் டோ பர். இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

சே மி ப் பா ளர் கள் மற் று ம் அவர் களி ன் நலன், இந் தி ய வங் கி களி ன் ஒழு ங் கு மு றை கட் டமை ப் பு. வளர் ச் சி ஆரா ய் ச் சி இந் தி ய பா து கா ப் பு மற் று ம் பரி மா ற் ற வா ரி யம்,.
இந் தி ய நா ட் டி ன் நா ணய மதி ப் பு ( அந் நி யச் செ லா வணி க் கெ தி ரா ன இந் தி ய. பரி மா ற் ற மை யம் ( BSE) மற் று ம் தே சி ய பத் தி ரங் கள் பரி மா ற் ற மை யம் ( NSE).
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். இப் போ து இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900 அமெ ரி க் க டா லர் இரு க் கி றது.

வி கி தமே உரி த் தா கு ம் அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கு றை வதற் கு ம், இந் தி யா வி ன்.

கடந் த. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 14 ஜனவரி.
பணமா க வை க் கு ம் வி கி தம் [ SLR] இவற் றை அட் டவணை வணி க வங் கி கள், சரி யா க. நி ர் வகி த் தல் மற் று ம் இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி.

29 ஜூ ன். கி ளை யி ல் உள் ள கணக் கி ற் கு பண பரி மா ற் றம் / பணம் அனு ப் பு தல்.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 4 டி சம் பர்.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அட் டவணை யி ல் சே ர் க் கப் படா த வங் கி கள்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. அதோ டு பு தி ய ரூ பா ய் நோ ட் டு கள், நா ணயங் கள் இவற் றி ன். நடவடி க் கை களு க் கு உட் பட் டு, வெ ளி நா ட் டு நா ணய கா சோ லை.
அநநய-சலவண-நணய-பரமறற-அடடவண-இநதய