நேரடி அந்நிய செலாவணி வரைபடங்கள் usd முயற்சி -

செ ய் ய ஏதா வது மு யற் சி செ ய் தா ர் களா ஆட் சி யி ல் இரு ந் தவங் க? 10 செ ப் டம் பர்.

22 செ ப் டம் பர். கடந் த.
ஏற் று மதி அதி கரி ப் பு மற் று ம் அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( both FII and FDI). கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

நீ ங் கள் கொ ஞ் சம் வரை படத் தை மா ற் றி பா ரு ங் கள். Current Account = - 10103.
14 ஜனவரி. 10 USD Million deficit.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. அந் நி ய செ லா வணி நமது பொ ரு ள் ஈட் டலி ல் மட் டு ம் வந் தது.
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். நேரடி அந்நிய செலாவணி வரைபடங்கள் usd முயற்சி.
மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. 2 பி ப் ரவரி.
4 டி சம் பர்.

நரட-அநநய-சலவண-வரபடஙகள-USD-மயறச