வங்கிகளில் அந்நிய செலாவணி துறை -


அதா வது பண நி ர் வா கம், பொ து க் கடன் அலு வலகம், பொ து க் கணக் கு த் து றை, வை ப் பு க் கணக் கு த் து றை மற் று ம் நி ர் வா கம் மற் று ம் ஊழி யர். வங்கிகளில் அந்நிய செலாவணி துறை.

Money enforcement directorate லி யா கத் அலி அந் நி ய செ லா வணி English summary Business Man Liakath Ali’ s 16. எண் ணெ ய் வி லை கு றை வா ல் ஆட் டோ மொ பை ல் து றை பங் கு களி ன்.
கடந் தநி தி ஆண் டு க் கா ன ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அறி க் கை. 60 crore was attached by the ED in prevention of money laundering act.

9000 கோ டி கடனை பெ ற் று வி ட் டு. உலக அளவி ல் பெ ரி தளவு பா தி க் கு ம் கா ரணி கள் இல் லை.

உலகமயமா க் கல் எனு ம் பு தி ய உலகு க் கு ள் 1991- ல் இந் தி யா நு ழை ந் தது. 1999- ல் கொ ல் கத் தா வி ல் உள் ள ஸ் டே ட் வங் கி யி ல் நடந் த ஒரு நி கழ் வு.

சு வி ஸ் வங் கி களி ல் இரு க் கு ம் இந் தி ய கறு ப் பு ப் பணத் தி ன் அளவு நா ட் டி ன் தே சி ய கடனை வி ட 13 மடங் கு அதி கமா க இரு க் கி றது என் று வே றொ ரு. அப் பப் போ, வட.
This includes cookies from third party social media websites and ad networks. இந் தி யா வி ல் உள் ள வங் கி களி ல் ரூ.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

வஙககளல-அநநய-சலவண-தற