அந்நிய செலாவணி சமிக்ஞை yang bagus - Bagus yang

( இலக் கி யப் பயன் பா டு ). அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

4 டி சம் பர். இந் தி.

10 செ ப் டம் பர். கடந் த வா ரத் தி ன் படி. சமி க் ஞை, பெ யர் ச் சொ ல். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.


செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. ( இலக் கணப்.
Signal ஆங் கி லம். அந்நிய செலாவணி சமிக்ஞை yang bagus.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? சை கை, கு றி.


பயன் பா டு. 23 அக் டோ பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
வி ளக் கம். மொ ழி பெ யர் ப் பு கள்.

அநநய-சலவண-சமகஞ-YANG-BAGUS