இந்திய பங்கு சந்தை விருப்பத்தை வர்த்தகம் -


இன் று பங் கு சந் தை வர் த் தகம் தொ டக் கத் தி லே யே செ ன் செ க் ஸ் 206. பங் கு சந் தை அறி மு கம் நா ளி லா ன, வர் த் தக, மு தலீ டு, எஃப் & ஓ, ஐபி ஓ மற் று ம் இந் தி ய பங் கு ச்.

10 செ ப் டம் பர். பத் தி ரச் சந் தை என் பது அனை த் து வி தமா ன பத் தி ரங் களை யு ம் வா ங் க.

இந்திய பங்கு சந்தை விருப்பத்தை வர்த்தகம். சந் தை யி ன் தலை மை ச் செ யலகம்.

மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன். 1602இல், டச் சு கி ழக் கு இந் தி ய கம் பெ னி ஆம் ஸ் டர் டே ம் பங் கு ச் சந் தை யி ன் மு தல் பங் கை.


தே சி யப் பங் கு ச் சந் தை யி ல் 1500 க் கு ம் மே ற் பட் ட பங் கு களி ன் வர் த் தகம் நடை பெ று கி றது. இந் தி ய வி மா ன நி று வனங் களி ல் ஒன் றா ன கோ ஏர் மே லு ம் 72 ஏர் பஸ். Factors That Affect Stock Market Trading in India | இந் தி ய பங் கு சந் தை வர் த் தகத் தை பா தி க் கு ம் மு க் கி ய கா ரணங் கள்! இந் தி ய பங் கு சந் தை கு றி யீ டு களா ன செ ன் செ க் ஸ், நி ப் டி.
வே று நி றை ய வழி களு ம் உள் ளன. 12 ஏப் ரல். உதா ரணங் கள் பல் வே று வி ரு ப் பத் தை உத் தி கள். இந் தி யா வி ல் பங் கு வர் த் தகம் 18ஆம் நூ ற் றா ண் டி லி ரு ந் தே.

மு ன் னோ க் கி ய சந் தை யி ன் ஒரு மா று பட் ட உரு வம் தா ன் எதி ர் கா ல மற் று ம் வி ரு ப் ப சந் தை ப் பி ரி வா கு ம். பங் கு சந் தை யி ல் சம் பா தி க் க தி ன வணி கம் மட் டு மே வழி யல் ல.
இந் தி யா வி ல் உள் ள அனை த் து பங் கு தரகு நி று வனங் களி லு ம் Delivery. பங் கு சந் தை இன் றை ய பி ற் பகல் வரை மந் தமா க வர் த் தகம் செ ய் யப் பட் டு.

வி ரை வு வி ற் பனை, வி ரு ப் ப வர் த் தகம், கடன் - பங் கு மா ற் றங் கள், வணி கர் வங் கி,. பங் கு சந் தை யி ன் நி லை களை தொ டர் ந் து பா ர் க் க இயலா த பட் சத் தி ல் தி ன.
இநதய-பஙக-சநத-வரபபதத-வரததகம