சரியான ஹெட்ஜ் கணினி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி -

த டி சி ப் லி ண் டு ட் ரே டர், மா ர் க் டக் லஸ், நி யூ. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.

Iqoption பதி வு படி மற் று ம் வர் த் தகம் மற் று ம் ஒரு இலா ப செ ய் ய எப் படி, இங் கே கி ளி க் செ ய் யவு ம்! BitCoin LiteCoin Ethereum வா ங் க இன் று நம் பங் கா ளி கள் இரு ந் து!
உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள். பு த் தகங் கள்.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக கற் று - எப் படி மு கப் பு இரு ந் து அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் பகு தி நே ரம் ஒரு வரு வா ய் உரு வா க் க. சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு ; எப் படி அந் நி ய செ லா வணி தரகர் ஆக.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் படி ப் பு கள் நி யூ யா ர் க். சரியான ஹெட்ஜ் கணினி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் எப்படி. பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. டி ஜி ட் டல் சந் தை.

எக் ஸ் - சு ற் று ப் பா தை EA வி மர் சனம் - Metatrader ஃபா ரஸ் ட் நி பு ணர் ஆலோ சகர்.

சரயன-ஹடஜ-கணன-அநநய-சலவண-வரததகம-எபபட