பிளாக்பெர்ரி இலவச அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பயன்பாட்டை - இலவச

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை. அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம் சமி க் ஞை கள்.


உன் னா ல் மு டி யு ம் இலவச பதி வி றக் க அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் சி ல ஆலோ சகர் கள். பிளாக்பெர்ரி இலவச அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பயன்பாட்டை.

இலவசம்! 22 செ ப் டம் பர்.
5 நா ட் களு க் கு அனை த் து கா மதே னு இதழ் களை யு ம். என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.

4 டி சம் பர். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள் ( ஆலோ சகர், கு றி கா ட் டி கள், பயன் பா டு கள் ) வளரு ம். எங் கள் சி றந் த XXX தரவரி சை இரு ந் து Metatrader XXL ( MT) வர் த் தக மே டை.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். 5 நா ட் களு க் கு அனை த் து கா மதே னு இதழ் களை யு ம் இலவசமா கப்.
டெ மோ கணக் கு கள், இலவச மே ம் படு த் தல் கள் & ஆதரவு தள் ளு படி வி லை ).

பளகபரர-இலவச-அநநய-சலவண-வரததக-பயனபடட