யு ஈ உமிஷன் வர்த்தக அமைப்பு முடிவு மற்றும் படிப்பினைகளை கற்று -


தீ ர் வு அமை ப் பு அளி த் த பரி ந் து ரை கள் மற் று ம் அதனை. ஆனா ல் இந் த சர் வதே ச வர் த் தக அமை ப் பி றகா ன ஒப் பந் தத் தை அமே ரி க் கா மற் று ம் சி ல.
யு ஈ உமிஷன் வர்த்தக அமைப்பு முடிவு மற்றும் படிப்பினைகளை கற்று. 5 ஜனவரி.


15 டி சம் பர். இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள் ; பலதலை ப் பட் ச வர் த் தக உறவு கள்.
தரி வு மற் று ம் வர் த் தகம் தொ டர் பா ன பொ து உடன் படி க் கை யி னை ( GATT),. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம்,.

பி ரதி நி தி யி ன் அலு வலகம் ; உரு சி ய- உலக வணி க அமை ப் பு : ஈ யூ - உரு சி ய. பே ச் சு வா ர் த் தை கள் மூ லம் வணி க உடன் பா டு கள் செ ய் து மு டி வு. ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு ஆகு ம். டி ரம் பி ன் இந் த அச் சு று த் தல் அவரி ன் வர் த் தக கொ ள் கை கள் மற் று ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வெ ளி ப் படை யா ன வர் த் தக மு றை க் கு ம்.

' உலக வர் த் தக அமை ப் பு மா நா ட் டி ல் பணக் கா ர நா டு கள் வே ளா ண். உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த்.
31 ஆகஸ் ட். அதி க மா னி யம் வழங் கு வதா ல் ஏழை மற் று ம் வளரு ம் நா டு களி ன்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் எதி ர் கா லம் என் னவா கு ம் என் ற.

ய-ஈ-உமஷன-வரததக-அமபப-மடவ-மறறம-படபபனகள-கறற