வணிக அந்நிய செலாவணி உயர் கியா -


உங் கள் வா டி க் கை யா ளரை அறி தலி ன் இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5. வங் கி யி யல் சம் பந் தப் பட் டவை கள். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க அம் மா கட் சி து ணை பொ து ச் செ யலா ளர் டி டி வி தி னகரன் மீ து எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் கு ற் றச் சா ட் டு பதி வு செ ய் யப் பட் டது.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம். CFDs சி க் கலா ன கரு வி களு ம், அவர் களது கா ரணமா க அந் நி ய து ரி தமா க பணத் தை இழந் து ஒரு உயர் அபா ய அளவு டனு ம் வரு கி ன் றன.

1 usd ( வா ங் கு தல் ) - 159. வணிக அந்நிய செலாவணி உயர் கியா.

உங் கள் வி ரல் நு னி யி ல் கி டை க் கு ம் வங் கி ச் சே வை வரி சை கள். பொ து மக் களி டமி ரு ந் து நடை மு றை வை ப் பு க் களை தி ரட் டவு ம் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகத் தி ல் ஈடு படவு ம் மத் தி ய வங் கி யி னா ல் உரி மம் பெ ற் ற வங் கி களா கு ம். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க அம் மா கட் சி து ணை பொ து ச். உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள்.

வணக-அநநய-சலவண-உயர-கய