விருப்பங்கள் rbc நேரடி முதலீடு -

விருப்பங்கள் rbc நேரடி முதலீடு. அடி த் தள வெ ளி நா ட் டு நே ரடி மு தலீ டு ( Platform FDI ) - தன் னு டை ய நா ட் டி லி ரு ந் து மற் றொ ரு நா ட் டி ல் வெ ளி நா ட் டு மு தலீ டு களை செ ய் வதன்.
24 ஜூ லை. The test is usually part of a complete blood count ( CBC) test that measures all the components in your blood.
அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டு நபரோ நி று வனமோ தயா ரி ப் பு அல் லது வணி கத் து றை யி ல். The red blood cell ( RBC) count is used to measure the number of oxygen- carrying blood cells in a volume of blood.


கடந் த மா ர் ச் வரை யி லா ன ஒரு வரு ட கா லத் தி ல் கர் நா டகா வி ல் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு 300 சதவீ தம் வரை அதி கரி த் து ள் ளது. We' ll explain why.

An RBC count is a blood test that' s used to find out how many red blood cells ( RBCs) you have. It is one of the key measures we use to determine how much oxygen is being transported to cells of the body.
வரபபஙகள-RBC-நரட-மதலட