நாட்டின் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக அளவு -


How to start Export Business in Tamil Nadu. கடந் த வா ரத் தி ல் இலங் கை யி ன் வெ ளி நா ட் டு கடன் அளவு 34 பி ல் லி யன்.

நாட்டின் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக அளவு. நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல் ஏற் று மதி.

அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தவி ர் ப் பதற் கா க, அரசா ங் கம் சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி டம் இரு ந் து இன் னு ம் 4 பி ல் லி யன் டா லர் கடனை எதி ர் பா ர் க் கி றது. மலர் – 1 இதழ் – 1 தி ரை கடலோ டி யு ம் தி ரவி யம் தே டு என் கி ற. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல்.

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க. அனு ப் பு.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. வரு வா ய் அளவு, நா டு களு க் கு இடை யி லா ன தூ தரக உறவு கள், மற் று ம் வர் த் தக கொ ள் கை கள் ஆகி யவை யு ம் இந் த மா தி ரி யி ன் வி ரி வா க் கப் பட் ட வடி வங் களி ல் சே ர் க் கப் படு கி ன் றன. பணவி யல் கொ ள் கை என் பது அரசு, மத் தி ய வங் கி அல் லது ஒரு நா ட் டி ன்.

நடடன-அநநய-சலவண-வரததக-அளவ